Účinkují:

Miroslav Pšenička - varhany

Jan Hádek - housle

Veronika Hádková - hoboj

Veronika Mráčková - zpěv

MIROSLAV PŠENIČKA

Narodil se 13. 2. 1974 v Milevsku, kde se učil na místní hudební škole na klavír a trubku. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském vystudoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, obor chrámová hudba (varhany – J. Chaloupková, dirigování – P. Chromčák). Po absolutoriu pokračoval ve studiu varhan na Akademii múzických umění v Praze (J. Hora – varhany, J. Tůma – improvizace). Po skončení studia varhan absolvoval na Konzervatoři v Praze ještě obor trubka. Zúčastnil se řady mezinárodních varhanních soutěží a kurzů, pod vedením význačných zahraničních varhaníků (M. Sander, H. Lucke, G. Lohmann a další). Působil 10 let jako varhaník a sbormistr premonstrátského kláštera v Milevsku, učil na Konzervatořích v Českých Budějovicích a v Praze. V letech 2002 až 2013 zastával funkci varhaníka a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni a byl zároveň pověřen metodickým vedením hudebníků plzeňské diecéze. V současné době je regenschorim v kostele sv. Antonína v Praze a vedoucím a vyučujícím kurzu pro varhaníky Arcidiecéze pražské. S nadšením komponuje liturgickou hudbu (např. hudbu k příležitosti svěcení katedrály sv. Bartoloměje v Plzni pro smíšený sbor, varhany, mužskou scholu, mužské sólo, žestě a bicí nástroje - 2006), hudbu pro varhany (variace na duchovní píseň „Kristus příklad pokory , „Pocta sv. Mikuláši - 2008) i žesťové nástroje (Letory - čtyřvětá skladba pro žesťový sextet a bicí nástroje - 2007, Dialogy pro 2 trubky a varhany - 2008) atd. Často koncertuje doma i v zahraničí a spolupracuje s mnoha instrumentalisty a zpěváky.

VERONIKA HÁDKOVÁ

vystudovala hru na hoboj na pražské konzervatoři ve třídě prof. F. X. Thuriho. Ve studiích pak dále pokračovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde pod vedením prof. M. Košlera absolvovala obor sbormistrovství. Vystupuje v různých komorních souborech i sólově. Jako hobojistka spolupracuje a natáčí s řadou pražských sborů (Čeští Madrigalisté, VUS, Piccolo coro, Pueri Gaudentes atd.). Nahrávala též pro český rozhlas a televizi (např. Adventní koncerty atd.). Od roku 2012 je sbormistryní Českých madrigalistů.

JAN HÁDEK

Je absolventem pražské Státní konzervatoře (prof.Pavel Kudelásek) a Hudební akademie múzických umění (prof. Petr Messiereur). Jako hráč na barokní housle má za sebou bohatou koncertní činnost. Zkušenosti získal působením v mnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). S těmito ansámbly pravidelně natáčí a vystupuje na prestižních domácích i zahraničních festivalech a koncertech. V roce 2003 absolvoval stáž u prof. Chiary Banchini na Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku. Je uměleckým vedoucím a zakládajícím členem souboru Hipocondria ensemble.

VERONIKA MRÁČKOVÁ

se narodila roku 1984 v Praze. Zpěv vystudovala na Pražské konzervatoři u prof. Jiřiny Přívratské a Yvony Škvárové. Od svého absolutoria se věnuje především interpretaci gregoriánského chorálu, renesanční a barokní hudby. Stěžejním repertoárem jsou pro interpretku duchovní a světské zpěvy s loutnou, či Monteverdiho madrigaly. Zúčastnila se pěveckých kurzů u Rainy Kabaivanské na Accademia Musicale Chigiana v Sieně, u Julie Hassler v Praze a u Joela Frederiksena v Holešově. V současné době se věnuje především zpěvu madrigalů pod vedením Marca Vitale. Vedle zpěvu se zabývá transkripcí pozdně středověké liturgické hudby. V roce 2007 se stala vítězskou vědecké soutěže organizované Českou společností pro hudební vědu s prací "Hymnus ke sv. Prokopu v Kodexu Strahov." Magisterské studium v oboru Hudební věda zakončila diplomovou prací "Chorální notace rukopisů kláštera sv. Jiří v Praze" u Doc. PhDr. Davida Ebena, Ph.D. Nyní, v rámci doktorandského studia na FFUK v Praze, zpracovává téma jednohlasých a vícehlasých hymnů v pozdně středověkých Čechách. Školitelkou její disertační práce je PhDr. Lenka Hlávková, PhD. Během svého studia působila půl roku na Universita degli Studi ve Florencii a dva měsíce na Bangor University ve Walesu. Od roku 2012 připravila několik pořadů pro pravidelný cyklus Duchovní hudby na Čr3 Vltava. Pravidelně publikuje články a recenze v časopisu Hudební věda a Harmonie. Ve spolupráci s FOK připravuje průvodní slova pro řadu koncertů staré hudby. Od září 2012 vyučuje italštinu na Deylově konzervatoři.

www.veronikamrackova.cz